http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

[化工]油料库安全要求

作者[孙锡云] 发表于[2010-4-22 16:33:00]

油料库安全要求

 

1 油库内除保管员,上级领导和经领导许可人员外,其他人员一律禁止入内。

 

2 所有人员进入油库区内,绝对禁止携带火柴、打火机等发火物和易燃物。

 

3 油库区内禁止吸烟,油库周围50公尺以内禁止使用明火。库内应保持通风良好。

 

4 油库如发生火警时,应立即报告,并充分使用现场消防设备进行灭火。禁止用水灭火。

 

5 油库所有一切电器设备,应按设计规范采用防爆密闭型设备,夜间停电应用手电筒,不准用明火灯。

 

6 启闭油罐(桶)的入孔、油盖、测量液面和取样等作业时,禁止使用黑色金属或石头等发火花的工具。在进行上述作业时,操作人应戴口罩站在上风,避开挥发气体。

 

7 禁止使用渗漏或注油孔不严的罐或桶储存四乙基铅汽油。

 

8 予警系统应定期检查、确保有效。

 

9 不同油料应分开存放。

 

 • 标签:油料库安全要求 
 • 圈子:注安之家 
 • 原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 16:27:23]
  原创(游客)http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee9ce http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f46d4 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80f705 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f7510 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f2f7b http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7e8a78 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823d6c http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7e8a40 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f52b8 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8247f4

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 21:41:37]
  原创(游客)http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fed1 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c707550 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de38e http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710873 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652df8 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c650e1c http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ed18c http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c711786 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ddda0 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df282

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 22:03:24]
  原创(游客)http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de648 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de647 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de646 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de644 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de643 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de642 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de641 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de640 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de63f http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3de63e
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.