http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

紧急冲淋装置操作规程[化工]

作者[孙锡云] 发表于[2009-6-24 15:42:00]

紧急冲淋装置操作规程

1概述
1.1
目的:在酸碱使用过程中,为了防止在操作过程中将酸碱溅入眼睛或溅上皮肤,而安装的保护装置。
1.2
使用仪器和设备:冲眼器和冲淋器。
2
冲眼器操作规程
2.1
用手轻推手推阀,洗眼水从洗眼头自动喷出。
2.2
用后须将手推阀复位并将不锈钢盖复位。
3
冲淋器操作规程
3.1
用手打开球阀,水从喷淋头自动喷出。
3.2
喷淋头可以自己调节水量大小,只要旋动喷头即可。
3.3
用完后,关闭球阀。
4
注意事项
4.1
本装置是用于紧急情况下,暂时减缓有害物质对身体的侵害,进一步的处理和治疗,须遵从医
生的指导。
4.2
本装置要定期检查,将检查发现有问题时,及时排除故障。
4.3
检查方法是,开启冲眼器和冲淋器,观察使用效果。
 • 圈子:注安之家 
 • 原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 16:36:13]
  原创(游客)http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f85c3 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7eeed4 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c8155cd http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80c7a0 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7e8b02 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80cfc3 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823cc5 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f671b http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823390 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8248aa

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 21:49:52]
  原创(游客)http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ef701 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c651a8f http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ef61d http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0de5 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de690 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ea0a3 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ef79a http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ddb20 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6e9e6e http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ed12b

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 22:11:23]
  原创(游客)http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3eec14 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3eec13 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3eec12 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3eec11 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3eec10 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3eec0f http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3eec0e http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3eec0d http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3eec0c http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3eec0b
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.