http://www.esafety.cn/blog/u/11256/index.html

原创小说:声音

作者[孙守仁] 发表于[2011-10-18 9:23:00]

大胡子说,你退休手续都办完了,今个儿就别下井了。

姜忠看了看大胡子队长,嘿嘿直乐。我,我还没开够绞车呢?你就让我再下一个吧!大胡子眉毛一挑,摊开手,很幽默地说,盲斜井下面的掌子面都停产了,你去井下做什么呀?

姜忠眼睛却没离开大胡子,显而易见,他是想再到绞车房,再操一把车,再跟矿井告一次别。

大胡子见他非要站好最好一班岗,就对他说,早去早回。

姜忠是绞车司机,又是兼职安全员。人家绞车司机在井塔上面,他却在井下的盲斜井(暗井)开车。他来到绞车房(峒室),他启动非但看绞车还有没有安全隐患,还把要注意的事项一一写在纸上。末了,他在绞车房转了一圈又一圈,又摸了摸闸把。再把门关上。他可以升井了。可是,没走几步,耳边飘来了似风似雨的声音,那声音时小时大,怪怪的。他驻步,四下撒目,揉了揉耳朵,侧耳静听,似风似雨的声音仍挥之不去,他脱口骂了一声,妈的,莫非井下有鬼了。

姜忠又走了几步,那声音又飘了过来。他纳闷,这种声音从哪里飘来的。

他是绞车司机,对声音非常敏感,即使很微妙的声响,他都能辨别出来。他做绞车司机25年,一旦发现绞车有异常,马上停车,曾5次避免事故发生,多次荣获得矿安全标兵称号。

他从石门踅了回来,觉得这声音来自盲井。但又怀疑,不对呀,难道是我神经过敏吗?不是。绝对不是。姜忠又停下了脚步,他用矿灯左照右瞧。那声音又没有了。他要升井了。回家换一身新装,准备去得意餐厅参加队里为他举行的“退休宴”。继而,他又走了几步,声音又飘了过来,他浑身发毛,心脏跳动加速,连步都迈不动了,像有东西拽他似的。

姜忠回到绞车房,他四下看看,再听听电机,整个绞车休息了,一点声响都没有。奇怪了,那声音是从哪里发出来的,难道他会捉迷藏不成。

姜忠非要寻找到声源,沿着盲斜井往下走,没走十几步远,突然感到眼前站着一个水怪,他惊叫着:水!水!水!

脑袋里突然闪现一个念头,准是透水了。

不知是吓傻了,还是大脑一片空白,姜忠一步也挪不动了。

队长听调度说,井下透水了,所有作业的矿工陆续撤到了地面。他空等半天,也不见姜忠的身影儿,难道他出事了。

直至次日清晨,姜忠从二号井走了出来,听说一号井透水了,险些瘫倒在地上。

不知姜忠是吓的,还是失去了记忆。

原来,姜忠发现盲斜井涨水了,他跑到有电话的地方,向矿调度做了汇报。

矿长下达了撤人的命令。

当姜忠出现在大胡子面前,他惊呆了,紧紧地抱住了他,嘴里不住地说,井下透水,多亏你了,要不,井下作业的200多号人就遭殃了。

你,你,你是从哪里出来的。

我,我,我,当时无路可走了。

突然,姜忠笑了。天无绝人之路。有一次井下巷道坍方,我就寻找一条直通二号井的巷道,我就这么出来了。

姜忠说到这儿,瞪着眼睛,神情紧张,嘴里不住嘀咕:那声音像风又像雨!那声音像风又像雨!

声音。

对。声音。姜忠用手抚摸了一下耳朵。

 

 

 

 • 标签:安全小说 
 • 圈子:太阳石 
 • Re:原创小说:声音

  作者[孙守仁] 发表于[2011-10-18 9:33:16]
  孙守仁人性的声音,心灵的声音。小说引人入胜,充满着故事,让人爱读。

  Re:原创小说:声音

  作者[ajqw365] 发表于[2011-11-21 21:08:05]
  ajqw365高!!!作品真好!有教育意义!!!

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 18:13:27]
  原创(游客)http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c373d38 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c373d37 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c373d36 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c373d35 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c373d34 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c373d33 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c373d32 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c373d31 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c373d30 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c373d2f

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:47:44]
  原创(游客)http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c650e2b http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0c24 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df3a3 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de124 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df4f4 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ee99a http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de586 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652c6b http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64ee95 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ded70

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 12:24:02]
  原创(游客)http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f5ab2 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f2fe9 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f9130 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f056b http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f9156 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee3b2 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f741c http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f91d5 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee44b http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c802765

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[hgvxb(游客)] 发表于[2016-10-10 20:32:27]
  hgvxb(游客)http://www.jxedt.com/wen/qita/3169906501240553495.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3169906501240553495.html
  http://www.esafety.cn/blog/u/9490/archives/2010/104722.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3169906507550228534.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3169906507550228534.html
  http://www.seowhy7.com/thread-56100834-1-1.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3169906511977447506.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3169906511977447506.html
  http://bbs.tga.plu.cn/thread-3498156-1-1.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3169906514182144090.html

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[dinpt(游客)] 发表于[2016-10-13 13:54:31]
  dinpt(游客)http://www.jxedt.com/wen/qita/3170411849680027671.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170411849680027671.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3170411851827576855.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170411851827576855.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3170411856154525778.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170411856154525778.html
  http://www.esafety.cn/blog/u/3012/archives/2013/129009.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3170411862711992410.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170411862711992410.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3170411871155978263.html

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[qvxbf(游客)] 发表于[2016-10-14 17:31:00]
  qvxbf(游客)http://www.iciba.com/%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E4%B8%80%E6%98%9F%E7%A8%B3%E8%B5%9A%E6%8A%80%E5%B7%A7%E9%9B%86%E9%94%A6-%E3%80%90Q952499%E3%80%91
  http://www.iciba.com/%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E8%AE%BA%E5%9D%9B%E3%80%82-%E3%80%90Q952499%E3%80%91
  http://www.iciba.com/%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E5%87%86%E7%A1%AE%E7%9A%84%E9%80%89%E5%8F%B7%E6%96%B9%E6%B3%95-%E3%80%90Q952499%E3%80%91
  http://www.iciba.com/%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E7%9C%8B%E8%AE%A1%E5%88%92%E6%8A%80%E5%B7%A7-%E3%80%90Q952499%E3%80%91
  http://www.iciba.com/%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E7%A8%B3%E8%B5%9A%E5%AE%9E%E6%88%98%E5%A4%A7%E5%85%A8-%E3%80%90Q952499%E3%80%91
  http://www.iciba.com/%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E7%8E%A9%E5%AE%B6%E7%A8%B3%E8%B5%9A%E5%A4%A7%E5%85%A8-%E3%80%90Q952499%E3%80%91
  http://www.iciba.com/%E7%A8%B3%E8%B5%9A%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E6%8A%80%E5%B7%A7%E5%AE%9E%E6%88%98-%E3%80%90Q952499%E3%80%91
  http://www.iciba.com/%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E7%BB%8F%E9%AA%8C%E4%BA%A4%E6%B5%81-%E3%80%90Q952499%E3%80%91
  http://www.iciba.com/%E9%87%8D%E5%BA%86%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E8%B7%9F%E8%AE%A1%E5%88%92%E8%A1%A8%E7%9A%84%E6%8A%80%E5%B7%A7-%E3%80%90Q952499%E3%80%91
  http://www.iciba.com/%E6%97%B6%E6%97%B6%E5%BD%A9%E5%90%8E%E4%B8%80%E7%A8%B3%E8%B5%9A%E5%8D%81%E5%B9%B4%E5%BF%83%E5%BE%97%E4%B8%8E%E5%90%9B%E5%85%B1%E5%8B%89-%E3%80%90Q952499%E3%80%91

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[bruzc(游客)] 发表于[2016-10-15 8:12:11]
  bruzc(游客)http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170738819400466486.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3170738830302904402.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170738830302904402.html
  http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/archives/2011/115388.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3170738834433572918.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170738834433572918.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3170738836581449782.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170738836581449782.html
  http://www.jxedt.com/wen/qita/3170738844052815900.html
  http://www.jxedt.com/wen/kaoshi/3170738844052815900.html

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[kolqt(游客)] 发表于[2016-10-18 14:41:34]
  kolqt(游客)http://www.esafety.cn/blog/wll/176497/archives/2012/123786.html
  http://lac.cqu.edu.cn/e/space/?userid=253469
  http://www.czmz.gov.cn/e/space/?userid=771672
  http://www.jxedt.com/wen/quzheng/3171345601206485046.html
  http://www.jxedt.com/wen/jiaolian/3171345601206485046.html
  http://zs.xust.edu.cn/e/space/?userid=352329
  http://bbs.tga.plu.cn/thread-3527203-1-1.html
  http://www.pinterest.com/lp7b5n3zdl9xbjn1/
  http://www.seowhy7.com/thread-56162621-1-1.html
  http://www.jxedt.com/wen/quzheng/3171345652965048410.html

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[tpfjl(游客)] 发表于[2016-10-19 13:52:02]
  tpfjl(游客)http://www.czvv.com/k5Lq_6LSd5aix5LmQ5bmz5Y-w5a6J5YWo5ZCX44CQ55u05bGeOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5Lq_6LSd5aix5LmQ5bmz5Y-w5Zyo5Zu95aSW5ZCX44CQ55u05bGeOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5Lq_6LSd5aix5LmQ5rOo5YaM5Zyw5Z2A44CQ55u05bGeOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5Lq_6LSd5aix5LmQ5bmz5Y-w5rOo5YaM5Zyw5Z2A44CQ55u05bGeOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k6LCB5Luj55CG5Lq_6LSd5aix5LmQ44CQ55u05bGeOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k6LCB5Luj55CG5Lq_6LSd5aix5LmQ5bmz5Y-w44CQ55u05bGeOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5Lq_6LSd5aix5LmQ5bmz5Y-w5aWW6YeR5aSa5bCR44CQ55u05bGeOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5Lq_6LSd5aix5LmQ5bmz5Y-w6L-U54K55aSa5bCR44CQ55u05bGeOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5Lq_6LSd5aix5LmQ5aWW6YeR5aSa5bCR44CQ55u05bGeOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html
  http://www.czvv.com/k5Lq_6LSd5aix5LmQ6L-U54K55aSa5bCR44CQ55u05bGeOTUyNDk5KFEp44CRp0c0cc0s0m0e0f0d0.html

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[xmptx(游客)] 发表于[2016-10-21 12:58:29]
  xmptx(游客)http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13725991?tong=61951
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13725996?zhen=49934
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13725997?dui=51739
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13726004?lou=78046
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13726006?chen=73950
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13726007?chun=96325
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13726015?yi=76361
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13726017?jiang=05395
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13726022?xiang=95667
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=13726023?niu=83173

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[afcei(游客)] 发表于[2016-10-22 3:40:37]
  afcei(游客)http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=14277800?kai=32896
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=14277763?qiao=98463
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=14277799?wei=49924
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=14277820?zhuo=83173
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=14277828?kui=87461
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=14277839?an=79156
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=14277857?zhuo=47712
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=14277874?ying=93590
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=14277856?qin=17395
  http://bbs.hsw.cn/apps.php?q=group&a=read&cyid=314&tid=14277877?nan=16601

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[nsuyc(游客)] 发表于[2017-2-18 17:12:53]
  nsuyc(游客)http://wen.28.com/article/37327
  http://wen.28.com/article/37328
  http://wen.28.com/article/37329
  http://wen.28.com/article/37330
  http://wen.28.com/article/37331
  http://wen.28.com/article/37332
  http://wen.28.com/article/37333
  http://wen.28.com/article/37334
  http://wen.28.com/article/37335
  http://wen.28.com/article/37336

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[fpfgk(游客)] 发表于[2017-2-18 17:43:34]
  fpfgk(游客)http://wen.28.com/article/44628
  http://wen.28.com/article/44629
  http://wen.28.com/article/44630
  http://wen.28.com/article/44631
  http://wen.28.com/article/44632
  http://wen.28.com/article/44633
  http://wen.28.com/article/44634
  http://wen.28.com/article/44635
  http://wen.28.com/article/44636
  http://wen.28.com/article/44637

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[puzbf(游客)] 发表于[2017-2-18 17:53:21]
  puzbf(游客)http://wen.28.com/article/47097
  http://wen.28.com/article/47099
  http://wen.28.com/article/47100
  http://wen.28.com/article/47101
  http://wen.28.com/article/47102
  http://wen.28.com/article/47103
  http://wen.28.com/article/47104
  http://wen.28.com/article/47105
  http://wen.28.com/article/47106
  http://wen.28.com/article/47107

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[wndei(游客)] 发表于[2017-2-20 15:27:39]
  wndei(游客)http://wen.28.com/article/12741
  http://wen.28.com/article/12742
  http://wen.28.com/article/12743
  http://wen.28.com/article/12745
  http://wen.28.com/article/12746
  http://wen.28.com/article/12747
  http://wen.28.com/article/12748
  http://wen.28.com/article/12749
  http://wen.28.com/article/12750
  http://wen.28.com/article/12751

  Re:在漫画中识别身边的违章

  作者[lkacg(游客)] 发表于[2017-2-20 18:04:22]
  lkacg(游客)http://wen.28.com/article/117473
  http://wen.28.com/article/117474
  http://wen.28.com/article/117475
  http://wen.28.com/article/117476
  http://wen.28.com/article/117477
  http://wen.28.com/article/117478
  http://wen.28.com/article/117479
  http://wen.28.com/article/117481
  http://wen.28.com/article/117482
  http://wen.28.com/article/117484
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.