http://www.esafety.cn/blog/u/11256/index.html

原创诗歌:父亲

作者[孙守仁] 发表于[2008-10-20 9:12:00]


    你在农村扎下了根
    天天嗅不够泥土的气息
    你眼中的美丽
    是苞米高梁还有饱满的谷穗

    你是土地之子
    像先祖一样寸步不离
    眷恋着广袤阡陌
    汗花绽放在田野里

    你的话题离不开土地
    有田的喜悦无地的悲凄
    用金子换不来的土地
    生存的根扎在你的心里
 
    土地有旱也有涝
    你曾发过脾气
    是信奉天意,还是依靠自己
    你还像以往那样敬畏土地

    一垅垅田一亩亩地
    不是子女胜似子女
    从春种到秋收忙
    忙碌的影子镶嵌在土地里
 
    老迈的你不离不弃
    仍和土地那么亲密
    弓着腰驼着夕阳
    土地里有你,你心里有土地
 
    你是泥塑的人
    浑身散发泥土的芳香
    是嗅泥土还是在闻自己
    呵!你多像一尊“土地”
    
(改于2008.10.17)

 • 标签:诗歌 
 • 原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 18:22:21]
  原创(游客)http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cde8b http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cde8a http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cde89 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cde88 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cde87 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cde86 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cde85 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cde84 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cde83 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cde82

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:57:00]
  原创(游客)http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c71067c http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de859 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c651a87 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ed3f0 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df27e http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df49c http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de4fc http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df26c http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ea0f6 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710a36

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 12:33:25]
  原创(游客)http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c82183e http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8246e8 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c82076f http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80db71 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c814c6e http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c824476 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c8155a5 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80d15f http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c812f10 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c813fe2
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.