http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

[化工]己二胺安全生产要点

作者[孙锡云] 发表于[2010-5-17 8:56:00]

己二胺安全生产要点

 1工艺简述

 

 该装置以已二腈为原料,与氢进行加氢反应生产已二胺。简要工艺流程是将已二腈和氢加入反应器中,在催化剂雷尼镍(Ni/Ag粉)的作用下,进行加氢反应,生成已二胺。已二腈加氢反应温度74℃,反应压力2.2MPa。配制催化剂,用乙醇稀释。加氢反应产物经过滤、脱醇、沉降、脱水、脱焦、拔顶、脱尾后,得到已二胺。

 

 该装置的物料已二腈可燃、可爆、有毒;氢气易燃、易爆;乙醇易燃、易爆;已二胺可燃、可爆、有毒。

 

 2重点部位

 

 反应器 已二腈与氢的加氢反应在反应器中进行,由于氢易燃、易爆,且反应压力较高,故加氢反应危险性较大。该反应器设有联锁控制系统。

 

 3安全要点

 

 3.1反应器

 

 3.1.1严格控制反应温度、压力,使加氢反应平稳进行。

 

 3.1.2保证联锁控制系统处于良好状态。

 

 3.1.3杜绝氢气泄漏。

 

 3.1.4定期用高温测厚仪对反应器壁厚进行检测。并做好记录。

 

 3.2其它部位

 

 3.2.1配制催化剂时,镍粉粉尘大,要做好个人防护,通风设施完好。

 

 3.2.2氢气压缩机保证运转正常,一切控制系统完好,不漏氢气。

 

 3.2.3活性雷尼镍催化剂,暴露于空气中能自燃。因此对催化剂的活化和去活操作,必须严格按操作规程执行,并要做好防护工作。

 

 3.2.4配制催化剂用的乙醇,是由汽车槽车拉到现场,在卸车时要接好静电接地线,做好安全防护。

 

 3.2.5在反应器的下面和焦油汽提塔这两处有?射线源,现场标记及防护要完好,并要定期进行监测。

 

 • 标签:己二胺 安全生产 要点 
 • 圈子:注安之家 
 • 原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 13:54:46]
  原创(游客)http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823ef2 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee969 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8241ef http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c812ce7 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee0e4 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ef041 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80dc0f http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80c850 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8216db http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820ece

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 19:15:37]
  原创(游客)http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c711924 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de30a http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7115ac http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c651c4f http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7108ae http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ef7b2 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df31e http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ee9dd http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c71176a http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6edce3

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 19:40:37]
  原创(游客)http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d35b5 http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d35b4 http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d35b3 http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d35b2 http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d35b1 http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d35b0 http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d35af http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d35ae http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d35ad http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d35ac
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.