http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

[化工]加油机安全操作规程

作者[孙锡云] 发表于[2010-4-22 17:01:00]

加油机安全操作规程

 

       1 加油员在使用加油机前,应检查加油机运转是否正常及有无渗漏油品现象,并要保持加油机的整洁。

  2 无技术监督部门发放合格证的加油机,或计量器无技术监督部门铅封,或铅封不完整的加油机,不得给用户加油。

  3 加油员在启动加油机前,汽车必须灭火并打开油箱盖后方可启动加油机。

  4 加油机计数器回零后方可加油,加油中油枪不得交给顾客,由顾客自行加油。

  5 加油过程中,应注意加油机的工作状况,发现异常,应停机检查,清除故障后,方可继续使用

  6 加油员加油时要精神集中,严防油品洒冒。

  7 操作加油机时要注意油枪轻拿轻放,加油胶管不得拆扭,或强行拉长,不得用油枪支撑身体,防止损坏设备。

  8 加油作业中,如遇有暴雨、雷电时应暂时停止作业。

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 11:40:15]
原创(游客)http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f4710 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80cffe http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f761a http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7fa95f http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f69bf http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f68e9 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ef13b http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820747 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80c84a http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f8f3d

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:02:56]
原创(游客)http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6deb89 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c711565 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6dedaa http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ded42 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6eeaf2 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70fd3f http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de26a http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de8ff http://njseoywj.lofter.com/post/1e634754_c69a3c5 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c651ae6

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 17:28:48]
原创(游客)http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3c4fa1 http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3c4fa0 http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3c4f9f http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3c4f9e http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3c4f9d http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3c4f9c http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3c4f9b http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3c4f9a http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3c4f99 http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3c4f98
发表评论:
载入中.......................

Photo(相册)
My Groups(群组)

载入中.......................


Good friend (好友)

载入中.......................
Powered by Oblog.