http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

[煤矿]矿井生产检查煤样操作规程

作者[孙锡云] 发表于[2009-12-21 9:25:00]

矿井生产检查煤样操作规程

1.生产检查煤样在主井翻罐笼矿车中取样或者在采区溜子机头处取样。

 

2.在矿车顶部采取生产检查样时,不论矿车容量大小均在矿车表面按三点循环法采取样,第一节和第三节均在距离矿车车帮30厘米处采样,第2节在矿车中间采样,每趟车的第1个车不采,区域矿车均按三点循环法采一个点(为一个子样)每个子样量均为1千克,累积存放在铁筒内,下班前半小时缩制。

 

3.以一个生产小班为一个生产检查样,缩分前将大于25毫米的煤样用榔头砸碎到小于25毫米,堆掺三次,用四分法进行缩分,最后留取的总样量不得小于5千克

 

4.凡是要翻入主井煤仓的矿车都需要进行采样,不翻的车不采。

 

5.在工作面溜子机头处采取生产检查样时,其采样时间间隔需根据开溜子的时间每隔10分钟采一次,每次以采一锹为一个子样,子样量均为1千克,累积一个生产班为一个煤样总样,总样不得少于5千克,缩制方法同矿车采样法。
 • 标签:安全规程 操作规程 
 • 圈子:注安之家 
 • 原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 14:55:37]
  原创(游客)http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c822bf8 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f44c5 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c802948 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c822c86 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f4517 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823bc6 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f5356 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c822c8f http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c8153a2 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f19ca

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 20:15:06]
  原创(游客)http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ef62e http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c650ec3 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de2f4 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df555 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ed23f http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652e79 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7109e7 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64ef22 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de09b http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fffb

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 20:39:43]
  原创(游客)http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cdebc http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cdebb http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cdeba http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cdeb9 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cdeb8 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cdeb7 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cdeb6 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cdeb5 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cdeb4 http://rywwx.lofter.com/post/1e5a844e_c3cdeb3
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.