http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

[机械]数控冲剪机安全操作规程

作者[孙锡云] 发表于[2009-8-28 11:09:00]

数控冲剪机安全操作规程

1.操作者应遵守一般冲剪机机械安全操作规程。必须熟悉机床结构和性能,严格遵守设备操作规程,并经培训、考试合格后,方能上岗操作。

2.操作者应按规定穿戴好劳动防护用品。

3.开车前必须检查电源、电压,符合要求才能送电。

4.工作前必须检查润滑系统、液压系统及压缩空气系统,油量、油压、气压必须符合要求。

5.每天开机时必须检查光电保护装置是否正常,光电保护装置不正常不能开机,启动机床时,操作者必须保证机床工作范围内无人。

6.对于第一次使用的程序,必须首先进行不装工件的空运行,在确保无误后方可装入工件进行加工。

7.开机前必须检查上下模具的出料口,不能有铁屑。检查刀具架组件、脱料盘、刀具、中间环、调整环是否完好,检查剪切刀具及冲孔模具是否完好无崩裂,冲头和模孔壁间隙应均匀,剪切刀具刃口应保持锋利。

8.机床开动时,操作者不准离开控制台或托人待管,人离开时应停机或切断电源开关。

9.人接近机床时,要把速度调至零且按下停止键。

10.工作结束后,要切断电源,包括断开电源箱中的空气开关及断开空压机电源,并将各手柄放在工作位置,各个门柜的锁要锁好。

       11.操作者应保持现场及机床的整洁,环境温度应保持在1040,机床液压油工作温度2060

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 16:33:52]
原创(游客)http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c811331 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f07f9 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f50ee http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c822a65 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80cff3 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee24e http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f076b http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c821a2b http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f9ea4 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80dc7b

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 21:47:51]
原创(游客)http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c711702 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ee96c http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fa98 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de948 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fd6e http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6debd4 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df30e http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6dded2 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c65193a http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6e9f33

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 22:09:19]
原创(游客)http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7c38 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7c37 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7c36 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7c35 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7c34 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7c33 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7c32 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7c31 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7c30 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7c2f
发表评论:
载入中.......................

Photo(相册)
My Groups(群组)

载入中.......................


Good friend (好友)

载入中.......................
Powered by Oblog.