http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

[机械]数控龙门加工中心安全操作规程

作者[孙锡云] 发表于[2009-8-28 11:05:00]

数控龙门加工中心安全操作规程

1.操作者应熟悉、掌握机器的性能与特性。保证紧急停止开关在紧急状况发生时,能快速有效的发挥作用,避免发生伤害事故。

2.按规定穿戴好劳动防护用品,严禁戴手套操作。

3.设备工作时,切勿以潮湿的手接触电子开关,以免受电击。不准用手触及任何运动部件。

4.不得将工具或非加工工件放置在机器或移动物体上。

5.机器旁的电脑桌或工作桌必须坚固,不得将其放置在移动件上。

6.上下工件时,应先停止机器运转,并注意工件与刀具间保持适当距离。机器运转中,请勿任意打开前门及左右护盖以免人员受伤。

7.刀具完成设定后,请先以DRY RUN试跑,以确定程式正确无误。

8.电源断电或紧急停止后在关机时,应使三轴恢复机械原位。

9.不得擅自拆除行程开关或任何保护开关的相关零件。

10.结束工作离开机器前,应关闭操作面板的控制电源开关、电器箱总开关。

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 16:33:55]
原创(游客)http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee0b3 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80d1cb http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8219c0 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ede6a http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823e90 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823e4a http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80f5ed http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c822ba6 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823dfc http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f003c

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 21:47:54]
原创(游客)http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de9d2 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fa6e http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652de7 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f614 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df3c7 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70fc74 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f74e http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710692 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6dedf1 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de760

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 22:09:22]
原创(游客)http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7c19 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7c18 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7c17 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7c16 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7c15 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7c14 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7c13 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7c12 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7c11 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7c10
发表评论:
载入中.......................

Photo(相册)
My Groups(群组)

载入中.......................


Good friend (好友)

载入中.......................
Powered by Oblog.