http://www.esafety.cn/blog/wll/66030/index.html

安全管理人员安全生产责任制

作者[孙锡云] 发表于[2008-8-23 17:38:00]

安全管理人员安全生产责任制

1、负责企业的安全生产监督检查工作,对作业现场的安全生产负直接责任。

2、协助领导做好安全生产的年度计划,抓好具体落实和督促。

3、协助领导做好企业安全生产的教育教训,建好培训档案。

4、要经常深入作业现场,检查安全生产。发现重大事故隐患,有权勒命停止生产,以免出现伤亡和经济损失。能当时消除事故隐患,有权要求有关部门、车间或人员立即消除事故隐患。当时不能消除的,立即上报有关领导,采取相关措施予以消除。

5、协助领导做好事故应急救援预案的演练工作和器材、设施的管理工作,保持器材、设施性能良好。

6、做好安全生产的统计报表工作,并按期上报。

          7、协助领导做好事故的人员抢救等工作,并做好事故的及时上报。

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 14:16:24]
原创(游客)http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80f813 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f5a8f http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f9091 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f7ade http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80c3ab http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ed8b5 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee01a http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f4fb7 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823b52 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7efde8

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 19:34:36]
原创(游客)http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ed454 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6e9e71 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de157 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c651b23 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ee063 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6e9f4c http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c650e83 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c711930 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ee881 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6edf7e

原创

作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 19:59:57]
原创(游客)http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ea81f http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ea81e http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ea81d http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ea81c http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ea81b http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ea81a http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ea819 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ea818 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ea817 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ea816
发表评论:
载入中.......................

Photo(相册)
My Groups(群组)

载入中.......................


Good friend (好友)

载入中.......................
Powered by Oblog.