http://www.esafety.cn/blog/u/11256/index.html

你的情人在哪里?!

作者[孙守仁] 发表于[2010-2-14 8:50:00]

    别想入非非
    别这山望着那山高
    别做不守诚信的人
    你的情人在哪里
    这个问题很好回答
    只不过你鬼迷心窍
    把蛇女当美女
    把毒草当鲜花
    你的情人在哪里
    是白内障还是移情别恋
    这天看上那个
    明天择来这个
    你把真诚的爱践踏得粉碎
    到头来是竹篮打水一场空
    你的情人在哪里
    是在天涯还是在海角
    是机遇还是缘分
    你自己最知道
    别把你的情人当成衣服
    换了一个又一个
    聪明反被聪明误
    你的情人在哪里
    就在你的身边
    情人眼里出西施
    或许是糟糠或许是美女
    看你审美观是否变异
    万变不离其宗那也算真理
    你的情人在哪里
    在你身边拴在你赤红的心里

 • 标签:诗歌 
 • Re:你的情人在哪里?!

  作者[洛阳安环师] 发表于[2010-2-19 10:37:40]
  洛阳安环师浪漫!

  Re:你的情人在哪里?!

  作者[孙守仁] 发表于[2010-2-19 13:17:27]
  孙守仁呵呵!现在是浪漫有余!

  Re:你的情人在哪里?!

  作者[fdsatt] 发表于[2010-2-23 10:01:42]
  fdsatt一个没有

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 16:40:32]
  原创(游客)http://rywhh.lofter.com/post/1e5b2a6c_c3f8ca5 http://rywhh.lofter.com/post/1e5b2a6c_c3f8ca4 http://rywhh.lofter.com/post/1e5b2a6c_c3f8ca3 http://rywhh.lofter.com/post/1e5b2a6c_c3f8ca2 http://rywhh.lofter.com/post/1e5b2a6c_c3f8ca1 http://rywhh.lofter.com/post/1e5b2a6c_c3f8ca0 http://rywhh.lofter.com/post/1e5b2a6c_c3f8c9f http://rywhh.lofter.com/post/1e5b2a6c_c3f8c9e http://rywhh.lofter.com/post/1e5b2a6c_c3f8c9d http://rywhh.lofter.com/post/1e5b2a6c_c3f8c9c

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 16:14:46]
  原创(游客)http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70fd47 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fa67 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c65006a http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0c21 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ef703 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710721 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7114d7 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0d27 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710456 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f3b1

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 10:49:30]
  原创(游客)http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ed9f2 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80d12d http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c811481 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c82126e http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f1a4b http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f083d http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f59cb http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f8e72 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f1c1e http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f0893
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.