http://www.esafety.cn/blog/u/11256/index.html

别老把“亡羊补牢”挂在嘴边(27)

作者[孙守仁] 发表于[2008-1-11 10:47:00]
  每当企业或单位发生了重大伤亡事故,哪个单位负责人会说,要“亡羊补牢”吗!于是乎“亡羊补牢”则成了一剂灵丹妙药了。其实此话本意是,既表明其诚意,又有相应措施做保证。按说,是无可非议的。但仔细琢磨,老把“亡羊补牢”挂在嘴边,似乎有些太俗,试问:到底“补牢”没“补牢”呢?还会不会发生同类事故呢?!
    可能有人反驳我,你是不是吹毛求疵了。难道说此话有错吗?我想你是误解了,如果真按此话要求去做,这叫言行一致,表里如一。关键是有人拿这句话当“挡箭牌”,以此蒙混过关。其实,我觉得,老把这句话挂在嘴边,有几点不妥,一是有口是心非之嫌。其实心里并不是这样想,但用了“亡羊补牢”,既有修补过错的诚意,又能求得上级谅解,岂不是两全齐美吗。二是有文过饰非之嫌。本来就是人为事故,是因为没执行保护措施或夫章制度而致,根本谈不上亡羊补牢问题,而是如何反省自责问题。三是有赶时髦之嫌。似乎“亡羊补牢”成了事故后的一句流行语了。无论那家企业或那个单位发生了伤亡事故,都会说“亡羊补牢”,好像说了这句话,就是赶时髦了吗?或许有人发问:你是胡诌白咧,有何证据?我仅举一例,去年12.5山西洪洞新窑煤矿井下发生瓦斯爆炸事故,造成105名矿工死亡的矿难,震惊全国。在这次矿难之前,曾发生两次特大伤亡事故,每次事故后,矿主表态要“亡羊补牢”,我不知道他们是咋补的,咋越补,事故越多呢?越补,事故咋越大呢?难道说这是个案吗?
    我不是说“亡羊补牢”不对,而不要把这句话老挂在嘴边,要听其言,更要观其行。一个实际步骤比一迭子纲领更重要。
 • 标签:老孙侃安全 
 • 圈子:太阳石 
 • 原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 18:05:21]
  原创(游客)http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3bacee http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3baced http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3bacec http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3baceb http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3bacea http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3bace9 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3bace8 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3bace7 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3bace6 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c3bace5

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:38:57]
  原创(游客)http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ea193 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0c39 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6edfea http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c707519 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0e50 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ddcab http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6edf5d http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ed3fe http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6edca5 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fa17

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 12:15:46]
  原创(游客)http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c824064 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8027ab http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c8155ec http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80f832 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f69c1 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80d172 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c81549d http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c814d53 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80f921 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8028be
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.